• Z. Grytskiv and S. Voloshynovskiy, ," Facta Universitatis, vol. 8, iss. 2, pp. 263-269, 1995. [pdf|bib]